Collège Les Communaux,
Etoy

etoy_2014_37_ii_.jpg
etoy_2014_28_i_.jpg