Collège les Communaux,
Etoy

etoy_2014_21_i_.jpg
etoy_2014_24_ii_.jpg